Ladislav Tremčinský

Obchodní podmínky dodávek výrobků

1. Předmět úpravy

Obchodní podmínky se vztahují na všechny výrobky vyráběné a dodávané firmou Ladislav Tremčinský.

2. Čas plnění

Čas plnění je určen dle technologických a kapacitních možností prodávajícího v dohodě s kupujícím. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost v souvislosti s předáním výrobních podkladů, schvalováním vzorků, jakož i při odběru zboží. Termín dodávky je stanoven v potvrzení objednávky, přičemž o konkrétním dni plnění v rámci sjednaného termínu rozhoduje prodávající.

Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je prodávající oprávněn dodat zboží i po uplynutí původní sjednané dodací doby. Tento nový termín dodávky je prodávající povinen neprodleně projednat s kupujícím.

V případě, že termín dodání nebude dodržen z důvodů majících původ u strany kupující (např. opožděné zaslání podkladů, anebo v důsledku další nedostatečné součinnosti s prodávajícím), prodlužuje se dodací doba o dobu dle dohody stran, nejméně však o dobu, po kterou trvalo prodlení kupujícího.

3. Dodání

a) Zboží odesílá prodávající a je dodáno jeho předáním prvnímu dopravci (dopravcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy a pošta). Zboží bude expedováno na expediční místa sjednaná v objednávce.

b) Pokud je sjednán osobní odběr zboží, platí, že zboží je dodáno již tím, že prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě organizační složky prodávajícího, z níž je expedice prováděna (umožnění osobního odběru). Za umožnění nakládání se zbožím se pro tyto účely považuje i případ, kdy během dodací doby vyzve prodávající kupujícího k odebrání zboží písemným oznámením doručeným kupujícímu. Účinky dodání nastávají v tomto případě dnem doručení tohoto písemného oznámení. Nezajistí-li kupující převzetí výrobků do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen platit skladné ve výši Kč 50,- za 1 paletu a den (i započatý), anebo může podle vlastní úvahy na náklady a riziko kupujícího zboží odeslat do místa podnikání/sídla kupujícího a kupující je povinen toto zboží převzít.

c) Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží v množstevní odchylce ± 10%, oproti objednanému množství popřípadě oproti množství v potvrzené objednávce. Pokud prodávající dodá kupujícímu menší objem zboží, než bylo sjednáno, avšak v toleranci do 10% sjednaného objemu zboží, platí, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží byl řádně splněn a kupující není oprávněn, pokud se s prodávajícím nedohodne písemně jinak, požadovat dodání chybějícího množství zboží. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v rozsahu skutečně dodaného zboží. Pokud prodávající dodá kupujícímu větší objem zboží, než bylo objednáno, avšak v toleranci do 10% sjednaného objemu zboží, je kupující povinen dodávku přijmout a za přebytečné zboží zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně stanovené v potvrzené objednávce.

4. Přechod vlastnictví ke zboží

Vlastnictví ke zboží, jež je předmětem prodeje dle platné kalkulace, přechází na stranu kupujícího, až úplným zaplacením kupní ceny tohoto zboží, sjednané v cenové nabídce. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží podle článku 3 těchto obchodních podmínek.

5. Cena zboží

Cena zboží je určena buď příslušným ceníkem vydaným prodávajícím pro určitý sortiment výrobků a platným na příslušné období, nebo je dohodnuta přímo v kalkulaci dle dispozic od zákazníka. V ceně, pokud není dohodnuto jinak, není zahrnuto dopravné a cena nezahrnuje cenu přepravních palet a obalových desek. Tyto obaly platí kupující zvlášť.

6. Průvodní doklady

Prodávající odešle se zbožím dodací list, který obsahuje označení kupujícího, druh zboží, množství zboží a údaje o účtovaných obalech. Při osobním odběru kupujícím je prodávající povinen dodací list předat kupujícímu zároveň se zbožím; to neplatí, pokud se kupující nedostaví k odběru do 3 dnů od doručení písemného oznámení dle bodu 3 obchodních podmínek. Kupující je povinen potvrdit dodání zboží na dodacím listu čitelným podpisem současně s jeho firemním razítkem.

7. Faktura a doba splatnosti

a) Cena zboží, jakož i cena palet a desek a cena dopravy, bude prodávajícím vyfakturována kupujícímu při dodání zboží nebo bez zbytečného odkladu po dodání zboží.

b) Lhůta splatnosti faktury činí, pokud není dohodnuto jinak 14 dnů od data vystavení faktury. V případě pozdní úhrady faktury se kupující zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

c) Je-li smluvené množství zboží dodáváno prodávajícím kupujícímu v několika zásilkách, je možno fakturovat každou zásilku samostatnou fakturou. Faktura obsahuje:

- označení faktury a její číslo
- základní údaje o prodávajícím a kupujícím a jejich bankovním spojení
- předmět dodávky a den dodání
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- cenu za jednotku zboží
- údaje o množství, druhu a ceně dodávky
- cenu za obaly
- celkovou fakturovanou částku a náležitosti pro účely DPH
- jiné technické údaje prodávajícího.

8. Cenová doložka

Cena sjednaná jako cena kupní může být prodávajícím jednostranně dodatečně změněna v návaznosti na růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen materiálových a energetických vstupů.

9. Jakost zboží

Zboží musí odpovídat obvyklé jakosti dané technologií zpracování a sjednaným použitým materiálem. Prodávající neodpovídá za nedostatky a chyby, které kupující ponechal v objednávce.

10. Balení

Pokud není sjednán způsob balení, je oprávněn rozhodnout o tomto způsobu s přihlédnutím k charakteru dodávaných výrobků prodávající.

11. Hospodaření s paletami a deskami

Při dodávce zboží na paletách je oprávněn účtovat prodávající kupujícímu za 1 EURO paletu částku Kč 250,- a za oběhovou paletu částku Kč 150,- za 1 kus bez DPH. Kupující je povinen tyto obaly prodávajícímu uhradit. I v tomto případě platí cenová doložka dle bodu 8 těchto obchodních podmínek. Kupující je oprávněn tyto palety a desky vrátit prodávajícímu na své náklady nejpozději do 2 měsíců od dodání zboží. Tyto vrácené palety a desky je oprávněn kupující fakturovat za výše uvedené ceny. Úhrada faktury za takto vrácené nepoškozené palety a desky bude provedena firmou Ladislav Tremčinský až ve lhůtě do 14 dnů po jejich skutečném fyzickém převzetí.

12. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí ve skladě prodávajícího (zajišťuje-li si kupující dopravu sám), nebo při převzetí od dopravce (odesílá-li zboží prodávající). Vady, které při této prohlídce kupující zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, oznámí prodávajícímu písemnou reklamací nejpozději do 10ti dnů po převzetí zboží, přičemž vady zboží je povinen prokázat kupující. Kupující odpovídá prodávajícímu za splnění všech podmínek a náležitostí, které příslušné předpisy, upravující přepravu zboží, ukládají příjemci zásilky. Pokud kupující zjistitelné vady neoznámí prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti prodávajícímu veškeré nároky z odpovědnosti za vady a za škodu v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

13. Záruční doba a skladovací podmínky

a) Záruční doba za jakost zboží činí 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím za předpokladu, že kupující skladuje zboží tak, aby toto zboží neutrpělo vlivem vysokých teplot, mrazu, vlhkosti, znečištění apod. viz. skladovací podmínky.

b) Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi nebo dopravcem.

c) Kupující je povinen zjištěné vady v záruční době u prodávajícího písemně reklamovat, přičemž vždy musí uvést, jak se vady projevují a blíže tyto vady popsat. Reklamace musí být v záruční době prodávajícímu doručena, jinak kupujícímu veškerá práva z odpovědnosti za vady a za škodu zaniknou.

14. Nároky z vad zboží

a) Nároky z odpovědnosti za vady zboží se řídí ustanoveními §§ 436 až 441 Obchodního zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení smlouvy nepodstatným způsobem. Pokud bude kupující uplatňovat slevu, započítává se tato sleva na náhradu škody, která kupujícímu vznikne.

b) Nestanoví-li smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, odpovídá prodávající pouze za škodu, která prokazatelně vznikla hrubým porušením povinností vyplývajícím ze smlouvy a těchto Obchodních podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo zástupců prodávajícího, a to nejvýše do kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě. Prodávající neodpovídá za škody nepředvídatelné, nepřímé (poškození nebo zničení hmotné podstaty, která nebyla předmětem dodávky) a následné (ztráta zisku z kontraktu).

15. Výrobní podklady a součinnost kupujícího

a) Kupující je povinen dle požadavku prodávajícího předložit v požadované kvalitě, rozsahu a lhůtách výrobní podklady. Výrobní podklady zůstávají majetkem strany kupující. Jejich zapůjčení straně prodávající je bezplatné. Kupující je oprávněn požádat o jejich vrácení do 6 měsíců ode dne dodání zboží.

b) Pokud o jejich vrácení kupující výslovně písemně nepožádá v této lhůtě, je prodávající oprávněn s těmito podklady naložit podle svého uvážení, tj. včetně jejich likvidace. Kupní smlouva může stanovit bližší podrobnosti, případně odchylky od tohoto ustanovení.

c) Prodávající si vyhrazuje právo vrátit nezpracovatelné předlohy dodané kupujícím (jako např. vadné výrobní podklady, které by byly nedostatečné pro výrobní postup prodávajícího). V takovém případě je kupující povinen přistoupit na změnu této smlouvy, pokud jde o termín plnění, a to vždy nejméně na dobu odpovídající době mezi dnem odeslání vadných výrobních podkladů zpět kupujícímu a dnem, kdy prodávající obdrží tyto výrobní podklady v bezvadné kvalitě.

d) Snížená kvalita výrobních podkladů zaslaných kupujícím se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality výrobků. Takový nedostatek se neposuzuje jako nekvalitní výroba. Před započetím tisku zašle prodávající, vyžádá-li si to kupující, kupujícímu ke korektuře výrobní podklady, které je nutné korekturou ověřit. Kupující je povinen provést korekturu a odsouhlasenou, případně s vyznačenými chybami, vrátit zpět prodávajícímu ve lhůtě stanovené prodávajícím při zaslání korektury. Schválená korektura musí obsahovat razítko, datum, podpis kupujícího.

16. Zvláštní ustanovení v souvislosti s platební neschopností kupujícího

a) Pokud kupující nedodrží platební podmínky stanovené těmito Obchodními podmínkami, prodávající je oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro kupujícího až do splnění všech předcházejících závazků kupujícím. Pozastavením dodávek smlouva nezaniká.

b) Pokud však kupující neuhradí všechny své dřívější finanční závazky prodávajícímu ani ve lhůtě do 30 dnů od splatnosti příslušných faktur, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a zároveň vyúčtovat kupujícímu náhradu škody (to je úhradu naběhlých nákladů a ušlého zisku).

17. Odstoupení od smlouvy

Kromě příkladů uvedených v Obchodním zákoníku a dle bodu 16. těchto Obchodních podmínek je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu prodávající po nedodržení termínů sjednaných pro tuto součinnost stanoví. Prodávající je oprávněn pro tento případ uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody.

18. Závěrečná ustanovení

a) Prodávající je oprávněn označit prodávané zboží svým názvem a sídlem, jakož i ochrannou známkou, a to jak na výrobku, tak i na obalech, ledaže se s kupujícím dohodne písemně ve smlouvě jinak.

b) Kupující dává souhlas s tím, aby prodávající prezentoval zboží a výrobky označené logem či jiným označením (příp. ochrannou známkou) kupujícího za účelem propagace svých výrobků a služeb (zejm. na svých webových stránkách, propagačních letácích, atp).

c) Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu.

d) Pokud jsou v kupní nebo rámcové smlouvě sjednány některé obchodní podmínky odlišně než v těchto Obchodních podmínkách, platí podmínky sjednané v kupní nebo rámcové smlouvě.

19. Účinnost

Tyto dodací podmínky nabývají účinnosti 16.2.2009.